Traducción de operational expenditure en Español:

operational expenditure

gastos operativos, n.

Pronunciación /ɒpəˌreɪʃ(ə)n(ə)l ekˈspendɪtʃə//ɑpəˌreɪʃ(ə)n(ə)l ekˈspendɪtʃər/

nombre

  • 1

    gastos operativos masculino
    gastos de operación masculino