Translation of Haiti in Spanish:

Haiti

Haití, n.

Pronunciation /ˈheɪti//ˈheɪdi/

noun

  • 1

    Haití masculine