Translation of St Valentine's Day in Spanish:

St Valentine's Day