Translation of synchronization in Spanish:

synchronization

sincronización, n.

Pronunciation /sɪŋkrənʌɪˈzeɪʃ(ə)n//ˌsɪŋkrənəˈzeɪʃ(ə)n//ˌsɪŋkrəˌnaɪˈzeɪʃ(ə)n/

noun

  • 1

    sincronización feminine