Translation of synchronization in Spanish:

synchronization

sincronización, n.

Pronunciation: /ˌsɪŋkrənəˈzeɪʃ(ə)n//sɪŋkrənʌɪˈzeɪʃ(ə)n//ˌsɪŋkrəˌnaɪˈzeɪʃ(ə)n/

noun

  • 1

    sincronización feminine