Translation of transliteration in Spanish:

transliteration

transliteración, n.

Pronunciation /tranzˌlɪtəˈreɪʃ(ə)n//transˌlɪtəˈreɪʃ(ə)n//trænzˌlɪdəˈreɪʃən//træn(t)sˌlɪdəˈreɪʃən/

noun

  • 1

    transliteración feminine
    transcripción feminine